ran Lindén

Socionom

 

Aktuellt - oktober 2023:

Efter att under 14 år utbildat drygt 600 socialsekreterare/ familjebehandlare i tio olika kommuner har jag överlämnat det fortsatta arbetet med MPV-metoden till Sam Carlsson, socionom. Har du frågor om MPV eller söker kontakt för utbildning, mm -                                  se www.mpv-metoden.se

Jag stiger nu av detta arbete av ålderskäl! Tack för alla intressanta och givande möten genom åren med er socialsekreterare och familjebehandlare, ni som utgör samhällets yttersta skydd för att barn ska ska slippa uppleva våld!


Våren 2023

Det kommer många förfrågningar från olika kommuners socialtjänster om ytterligare MPV-utbildningar!

Nu har framtiden för MPV klarnat. Utbildningar och annat stöd i MPV-arbetet har säkrats genom att Sam Carlsson övertar detta arbete. Sam är socionom och handledare och kommer fr o m hösten 2023 att anordna utbildningar i MPV.

Fram till hösten kan man skicka intresseanmälan om MPV-utbildning till info@goranlinden.se!


Våldsprevention 

 

Jag, Göran Lindén, är socionom. För snart 40 år sedan började jag mer ingående intressera mig för våldet i det psykosociala behandlingsarbetet. Under dessa år har jag genomfört ett stort antal kortare och längre patient- och klientkontakter med våldsutsatta barn och vuxna, förövare, par och familjer. Detta arbete har skett vid myndighetsövning i socialtjänst samt i behandlande och stödjande kontakter i olika verksamheter där man sökt frivilligt. Jag har därmed utvecklat ett synsätt där flera olika aspekter vävs samman i möten med de som lever i våldet. Det centrala är hur den enskilda människan uppfattar och beskriver sin situation och att den utsattas behov går före. Arbetsmetoder har influerats av tillgänglig forskning och erfarenheter.

De senaste 30 åren har jag utvecklat olika psykosociala arbetsmetoder i samarbete med olika verksamheter inom socialtjänsten.


Våren 2023

En riktad grundutbildning har genomförts i Nordost/Angered i Göteborgs Stad mellan sept -22 till mars -23!


Våren 2022

Allt fler socionomer och familjebehandlare vid tre socialförvaltningar i Göteborg går i utbildning för att införa MPV-metoden i arbetet. Sydväst, Nordost och Hisingen är de berörda delarna av staden.

Vid min sida i utbildningarna har jag socionom/socialsekr Christina Lundmark samt leg psykolog Dan Rosenqvist. 

I februari genomförs en dag om MPV i Ludvika! / Göran Lindén

 

Hösten 2021

Nu satsar socialtjänsten i Göteborg på MPV-metoden. Av fyra nybildade stadsdelar vid årsskiftet utbildar nu tre av dem sin personal i metoden. Det är stadsdelarna Sydväst, Hisingen och Nordost. 

Sedan 1 augusti har socialtjänstens ansvar för arbetet mot våld ökat genom tillägget i SoL som säger:  ....att socialtjänsten ska verka för att personer som utsätter /har utsatt  närstående för våld/övergrepp ska ändra sitt beteende.  MPV-metoden är ett svar på detta nya krav!

Sammanlagt 130 socialsekreterare & familjebehandlare utbildar sig under hösten/vintern i MPV. Det betyder att under hösten kommer minst 150 - 200 pappor/mammor med egen våldsproblematik att involveras i ansvariggörande samtal om det egna föräldraansvaret när våld använts. Och syftet är att öka de utsatta barnens säkerhet och trygghet. Aktuellt maj 2021:

Under vintern/våren 2021 har MPV-utbildningar genomförts eller slutförts i två stadsdelar i Göteborg: Socialsydväst (fd Askim-Frölunda-Högsbo) samt Socialnordost (fd Angered). I en stadsdel har utbildning dragit igång: Socialhisingen (fd Västra Hisingen). 

Inför hösten 2021 är förhoppningen stark om att kunna utbilda via fysiska möten!

Listan börjar bli lång över de olika uppdrag och utbildningar jag genomfört genom åren. Därför kommer här en sammanfattande lista:

Uppdrag (projekt, föreläsning, handledning, mm) vid socialtjänsten i:

                                             Göteborgs Stad/Örgryte-Härlanda
                                             Alingsås
                                             Uddevalla
                                             Gävle
                                             Bollebygd
                                             Kalix med grannkommuner
                                             Linköping
                                             Jönköping 

Uppdrag vid övrig verksamhet:

                                             Falun/Borlänge
                                             Manscentrum, Stockholm  
                                             Kriscentrum Stickan, Gävle
                                             Mölndals Stad   
                       Västra Götalandsregionen
                       Göteborgs Stad/Social Resursförvaltning
                                             Jönköping
                                             Gothia Fortbildning    
                                             ATV - Oslo 
                                             ATV - Kalmar
                                             Karlstad Universitet 
                                             Länsstyrelsen i Jönköping, Halland, Dalarna och Gävleborg

MPV-utbildningar                      Alingsås
                                              Mölndal
                                              Varberg
                                              Falkenberg
                                              Göteborgs Stad/Östra Gbg
                                              Göteborgs Stad/Angered
                                              Göteborgs Stad/Askim-Frölunda-Högsbo
                                              Göteborgs Stad/Hisingen
                                              Lerum 


En grundutbildning i MPV som slutfördes i februari 2021 gav följande resultat vid den skriftliga utvärderingen socialsekreterarna och familjebehandlarna genomförde:

1.      Våldet och dess konsekvenser för barnet blir mer tydliga                                                                   i MPV-utredningar.                                                                                8,3    

2.      Antalet våldsamma föräldrar som vi får en konstruktiv dialog med                                                       ökar med MPV.                                                                                    8,2

3.      MPV ökar möjligheterna att ge stöd och hjälp till utsatta barn.                  7,8 

                             ( 1 = Instämmer inte alls  -  - - 10 = Instämmer helt och hållet)


Nu har hösten 2020 rullat igång!

I takt med coronapandemins utveckling sker alltfler utbildningar via internet! Det fungerar oväntat bra, trots begränsningar i denna form. 

Introduktionen i MPV för nytillkomna har genomförts i september!

En uppföljning av förra årets introduktion för nytillkomna hölls i början av november

Ett webinar hölls 9 oktober för särskilt inbjudna. Temat var hur man motiverar de oftast svårmotiverade föräldrarna som bär på en egen våldsproblematik!

Du kan ta del av hela seminariet via länken  https://www.youtube.com/watch?v=vDzUZ-HuJzw 

Grundutbildningen i MPV i Göteborgsstadsdelen Askim/Frölunda/Högsbo fortsätter under hösten. 22 september har vi en heldag och där medverkar bl a Dan Rosenqvist, psykolog, ATV i Jönköping.

En kompletteringsutbildning om MPV har i oktober startats i stadsdelen Angered i Göteborg. Stadsdelen genomförde en grundutbildning 2014-2016 och nu var det dags för en komplettering. Utbildningen omfattar 30 deltagare.

Bollebygd har påbörjat en grundutbildning i MPV i oktober. 

Medverkan i metodstödet i Östra Göteborg pågår.

Första december hölls en utbildningsdag för Resursenheten i stadsdelen Örgryte/Härlanda i Göteborg. Familjebehandlargruppen ägnade dagen åt motivationshöjande arbete vid våld. 


Inför hösten 2020!

Våren och sommaren 2020 blev inte som det var planerat. Coronapandemin la krokben på det mesta. Nu står förhoppningarna till att restriktioner mot denna pandemi ändras så att de möjliggör utbildningar som planeras till hösten. Ny introduktionskurs i MPV för nytillkomna samt uppföljning av senaste introdagar från hösten -19/våren -20 finns i planen.  Grundutbildning i MPV i Bollebygd samt omstartsutbildning i en stadsdel i Göteborg. Sista halvan av grundutbildning i Askim-Frölunda-Högsbo ska genomföras, med mera...!  

Det finns fortfarande möjligheter att anordna grundutbildning i MPV. hösten 2020 eller våren 2021. Den genomförs då i samarbete med en socialtjänst (alternativt två i samverkan). Kontakta mig för en diskussion om upplägg,  info@goranlinden.se

Våren 2020

Lite som är på gång under våren och är klart i nuläget:


MPV-utbildningarna i Göteborg - i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo - fortsätter. 


Ny introduktionsutbildning för nytillkomna hålls med början i mars.


En ny kommun påbörjar grundutbildning i MPV, Bollebygd.


13 mars medverkar jag i en stor konferens i Stockholm om våldsprevention. Arrangörer är Länsstyrelsen och Manscentrum, Stockholm. OBS! Konferensen ställdes in pga pandemin!


 

Hösten 2019

Jämställdhetsarbetet med unga vuxna män i Mölndal fortsätter med start i oktober! Fram till december har unga män från Syrien, Eritrea, Somalia och Sudan träffats för samtal om svensk jämställdhet. Kvinnors och mäns förändrade roller de senaste 20-30 åren, föräldraförsäkring, barnuppfostran, kvinnofrid, Metoo, HBTQ, sexualitet, svensk lagstiftning i jämförelse med hemlandets lagar och att hitta en partner är bara några av de teman som tagits upp. 


I mitten av oktober hölls höstens nätverksmöte för metodansvariga som leder MPV-arbetet i sina respektive socialtjänster. Ny metodträff hålls till våren! 


MPV-utbildningen i Göteborgs Stads stadsdel Askim/Frölunda/Högsbo startade i januari 2019 och fortsätter under hösten. 17 oktober ägnar vi en heldag åt MI i MPV samt manipulation, maskopi, arbetsallians och parallella processer i arbetet mot våld. Socionom Claudia Dziechciar och psykolog Dan Rosenqvist medverkar. 

I november startade nästa utbildningsgrupp i stadsdelen sin MPV-utbildning. 13 socialsekreterare och familjebehandlare började utbilda sig i att tillämpa MPV-metoden. Utbildningen pågår till september 2020. Då avslutas metodstöden inom ramen för utbildningen.


I november genomförs en introduktionskurs i MPV för nytillkomna i de socialtjänster som redan infört arbetsmetoden. 14 deltagare har genomfört 2 dagars utbildning och nu väntar en uppföljningsdag i april för dem!


Våren 2019 

Jämställdhetspris!!!

Mölndals stad ger oss 2019 års jämställdhetspris! Samtalsgruppen för nyanlända utlandsfödda unga män får priset bl a för sitt nytänkande i jämställdhetsarbetet!  Grattis till Olle, Stefan, Anas, Mohammad och de andra! Samtalsgruppen pågår våren 2019 och har planerat för fortsättningen hösten 2019!


Två dagar i början av april...

Två dagars introduktion i MPV med 15 socialsekreterare och familjebehandlare. Kursledare vid min sida: Claudia Dziechciar, socionom.  Kursdeltagarnas utvärdering visade bl a följande:

 

 Efter dessa två dagar känner jag mig mer sugen på och motiverad att använda MPV i mitt arbete.

 Instämmer inte alls                                                     Instämmer helt och hållet                                     1         2         3         4         5         6         7        8         9         10                  8,9 !!!

 Formen/upplägget av dessa två dagar har varit givande och bra.

  Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt och hållet                                               1           2         3         4         5         6         7        8         9         10                         7,9 !!!  


Lerum

Grundutbildningen om MPV slutförs under våren i Lerum. Drygt 20 socialsekreterare och familjebehandlare har fått verktyg att konkret arbeta med motivation. Socionom Anders Sandberg, psykolog Dan Rosenqvist och jag har genomfört ett antal kursdagar samt metodstöd.  

Socialtjänsten i Lerum har nu bestämt att införa MPV-metoden i sitt arbete mot våldet!


Vi körde igång...

Vecka 3 påbörjade ytterligare en stadsdel i Göteborgs Stad utbildning i motivationsmetoden MPV.  Drygt 12 medarbetare ska inom kort påbörja ett systematiskt arbete med att involvera föräldrar med egen våldsproblematik i insatserna för att öka säkerhet och trygghet för utsatta barn. Vi som utbildar är socionom Claudia Dziechciar, psykolog Dan Rosenqvist tillsammans med mig.  

 

Hösten 2018

Samtalsgrupp för nyanlända män

I Mölndal startade en samtalsgrupp med nyanlända män som tillsammans med några svenska män talar om de olika aspekter av att vara man och pappa i det Sverige de nyanlända möter i sin vardag.  Syriska, eritrianska och somaliska män får pröva sina egna värderingar gentemot de svenska. Gruppverksamheten arrangeras av Mölndals Stad.

November 2018

Uppstart av utvecklingsprojekt i Göteborgs stadsdelar Västra Göteborg och Askim, Frölunda, Högsbo. I deras lokala handlingsplan anges att insatser som stärker barnperspektiv och som riktar sig till våldsutövande föräldrar ska prioriteras.  Därför påbörjar man en utbildning i MPV-metoden i november! 

Genomlysning av insatser med våldsutövande vuxna - 28 förslag till förbättringar!

Hur upptäcker, motiverar, erbjuder och genomför insatser, samverkar, följer upp och kvalitetssäkrar socialförvaltningen i Alingsås sina insatser med vuxna som har ett våldsamt beteende riktat mot närstående?  Svaren på dessa frågor har sökts i den genomlysning som nu är klar. Genomlysningen har gjorts som ett led i förbättringar av arbetet mot våld. Och mot bakgrund av den statliga utredningen som föreslår ett tydligare och ökat ansvar för socialnämnder i dessa frågor (SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende).                             Genomlysningen är nu färdig. Den resulterade i 28 olika förslag, stora som små förslag till förbättringar vid socialförvaltningen i Alingsås. Det indikerar inte att Alingsås är en jämförelsevis outvecklad socialtjänst utan snarare en socialtjänst som de flesta andra i detta avseende! En genomlysning som denna leder till att nuläge blir tydliggjort och att möjliga sätt att  förbättra blir synliga! Det ger en god beredskap inför den sannolika ändringen av SoL, att socialnämnden ska erbjuda våldsutövande vuxna insatser.

 Introduktionskurs i MPV för nytillkomna hålls 27/9 samt 3/10. Kursen är fullbokad!

En fördjupningsdag för erfarna användare av MPV hölls i Göteborg 11/10 med nio deltagare. Dagen var uppskattad och kommer att erbjudas igen under 2019.

För femte året i rad anordnade Alingsås socialförvaltning en hel dags erfarenhetsutbyte för MPV-användare i Alingsås, Mölndal, Varberg och Östra Göteborg/Göteborgs Stad. Cliff Elliott och Claudia Dziechciar gav deltagarna input till erfarenhetsutbyte. Även en kortform av Open Space gav flera uppslagsändar. Tjugosju deltagare fyllde dagen med erfarenheter av metoden. I slutsummeringen framkom att dagen varit inspirerande och medfört mycket att tänka på.

Den utbildning i MPV-metoden som Lerums socialtjänst påbörjade i januari i år fortsätter under hösten. Dan Rosenqvist, psykolog vid ATV i Jönköping och Anders Sandberg, socionom medverkar.


Våren/försommaren 2018

Först av allt: 

29 maj publicerades den statliga utredningen Att bryta ett våldsamt beteende, SOU 2018:37 med Nils Öberg som huvudutredare. Ett antal olika intressanta förslag ges som är ägnade att stärka arbetet med utsatta vuxna och barn. Bland annat föreslås ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling för stöd till insatserna ute i kommunerna. Några få intressanta metoder att arbeta med våldsutövande presenteras. En av dessa är MPV-metoden, den enda motivationsmetoden som utredningen belyser.

Läs sammanfattning och hela utredningen via följande länk:    

https://www.regeringen.se/rattsligadokument/statens-offentliga-utredningar/2018/05/sou-201837/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg==&_t_q=förebyggande+våldsutövare&_t_tags=language:sv,siteid:c5a774ab-a6e3-4456-8f59-3bde614ae911&_t_ip=94.234.55.172&_t_hit.id=RKWeb_Models_Pages_PublicationPage/_cf0d20c2-bcf0-43f7-996f-22d54765141a_sv&_t_hit.pos=1


Det är också hög tid för uppdatering av vårens aktiviteter som jag är del i:

 Socialtjänsten i Lerum har påbörjat utbildning i MPV-metoden för ca 20 medarbetare med sikte på att använda metoden i barnutredningar. Utbildningen - som hålls i samarbete med Anders Sandberg -  pågår till våren 2019.

I Alingsås har Gunlög Hedtjärn, BUP och jag genomfört  en utbildning om I-stunden-skyddsbedömningar för personal som möter våldsutsatta inom BUP, Elevhälsan, BVC, Akutmottagning, Utväg, Integrationsavd/ Alingsås kommun, kvinnojouren BOJ samt socialtjänsten.  Det är det lokala Samverkansrådet Våld i Nära Relationer som står bakom utbildningen. Den är ett samarbete mellan BUP-mottagningen och socialtjänsten.

En Insatstrappa för vuxna som använder våld i de nära relationerna håller på att tas fram. Ett samarbete mellan socialtjänst, ungdomsmottagning, Utväg, Öppenvården inom psykiatrin samt Integrationsavd/Alingsås kommun. 

Basutbildning Våld i nära relationer genomförs för nyanställda inom IFO, socialtjänsten i Alingsås under april månad.

I april hölls introduktionsutbildning i MPV i samarbete med Anders Sandberg. Introduktionen var avsedd för nyanställda vid de socialtjänster som sedan tidigare infört arbetsmetoden.

I april hölls ett nätverksmöte för metodansvariga MPV från de sju kommuner som har MPV. Socialtjänsten i Mölndal bjöd in.

 

Hösten 2017

Först ett tips: Allmänna Barnhuset har just publicerat en mycket viktig och i sammanhanget tung nationell studie om våld mot barn. Det är den sjätte studien sedan 1980 som gör att vi kan följa avvecklingen av våld mot barn och utvecklingen av barnafriden. Men det finns viktiga uppgifter kvar att göra. Hela rapporten går att ladda hem på 

www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/08/Vald_mot_barn_2016-en-_nationell_kartlaggning.pdf

 

Det hände en hel del hösten 2017. Följande har hänt:

25 augusti deltog jag i en hearing med en statlig utredning (Nils Öberg) som har att se över och föreslå förbättringar av arbetet mot våld för de våldsutövare som inte är frihetsberövade, dvs mycket av det ansvar som faller på kommunerna. Hearingen arrangerades av Dialoga, Göteborgs Stad och utredarna fick bl a en presentation av motivationsmetoden MPV. Utredningen är ett efterlängtat och mycket bra initiativ från regeringen.

Hösten 2017:

Fortsatt samverkan mot våld i Alingsås innebär under hösten arbete med att sjösätta ytterligare en insatstrappa samt följa upp och utvärdera de två insatstrappor som togs fram 2016.

Personalutbildning om skyddsbedömningar vid Skatteverket.

På Socionomdagarna i Stockholm i oktober hölls ett seminarium om MPV tillsammans med Mikael Jonsson, enhetschef för barn- och unga enheten i stadsdelen Angered i Göteborg. 

I november hölls introduktionsdagar om MPV för ca 20 deltagare. De riktar sig till nytillkomna blivande användare i de socialtjänster som redan infört metoden.

I november hölls en utbildning - introduktion i FREDA - för IFO-personal i Alingsås.

Metodstöd i MPV sker återkommande i Alingsås och Mölndal.

En heldag om MPV hålls 23 november i Göteborg för de medarbetare i sex socialtjänster som använder metoden.  30 deltagare från fem socialtjänster träffas för ytterligare förkovran och utbyte av erfarenheter. Medverkande är Dan Rosenqvist, ATV i Jönköping och Anders Sandberg, Göteborg.

Med mera....!


Hösten/vintern 2016-17:

Introduktion i MPV

Nu under september - oktober pågick introduktionsutbildning i MPV för nya medarbetare i de socialtjänster som redan infört metoden. 35 socialarbetare från Alingsås, Mölndal, Lerum, Östra Göteborg och Angered/Göteborg träffades under två dagar.

Under oktober och november gick sju nya medarbetare vid socialtjänsten i Varberg en introduktion i MPV.

När nu dessa två utbildningar är klara har 330 socialarbetare utbildat sig i MPV-metoden!

Ny introduktionskurs i MPV hålls nu i mars. Den är öppen för nytillkomna medarbetare i de sju socialtjänster som sedan tidigare redan infört metoden.

Så är det klart med anmälningarna inför mars månad introduktion i MPV. 21 medarbetare från Alingsås, Mölndal och ifrån stadsdelarna Angered och Östra Göteborg i Göteborg kommer att delta!  

  

Erfarenhetsdag om MPV

Nu har vi genomfört heldagen om MPV i Göteborg den 17 november med 45 deltagare från Alingsås, Mölndal, Varberg, Angered/Göteborg samt Östra Göteborg/Göteborg. Erfarenhetsutbyte, nyheter om MPV samt hur MI integreras i MPV. Medverkande var Dan Rosenqvist, Claudia Dziechciar, Line Stefansson, Cliff Elliott samt Göran Lindén. Dagen var uppskattad och inspirerande inför det fortsatta MPV-arbetet. Alingsås Socialförvaltning arrangerade dagen.

 

Insatstrappa våldsutsatta vuxna

I Alingsås har en arbetsgrupp tagit fram en insatstrappa för vuxna våldsutsatta Alingsåsbor på uppdrag av Samverkansrådet VINR. Arbetet leds och samordnas av mig och tillsammans med tolv olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, kommun, polis samt frivilligorganisationer.

 

Basutbildning om våld i de nära relationerna

Nyanställd personal inom IFO, socialförvaltningen i Alingsås har gått en basutbildning om våld vintern 2016-17. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om våld, lagstiftning samt socialnämnden ansvar. Jag är kursansvarig.

 

 

Socionomen sommarnumret 2016

Från fältet:  MPV - text: Göran Lindén. Artikeln finns inte tillgänglig på nätet.

 

Spetsutbildning

Perioden 2016 -2017 genomförde Länsstyrelsen i Jönköping och Jönköpings kommun en femdagars spetsutbildning om våld som löpte från oktober fram till mars 2017. Föreläsare var:

Per Isdal, ATV, Norge

Josefine Grände, Stockholm

Maria Eriksson Mälardalens Högskola

Göran Lindén, Göteborg samt

Henning Mohaupt, ATV, Norge

Nu är spetsutbildningen genomförd.  Min föreläsning om pappor/föräldrar med egen våldsproblematik blev uppskattad. Ute i kommunerna pågår nu arbetet med att ta vid och utveckla insatserna för de som lever i våld.

                                                                                                                                         

MPV-Nytt april 2015 

Socialstyrelsen har följt arbetet med att utveckla och införa MPV-metoden i socialtjänsten. I mars 2015 rapporterade socialstyrelsen arbetet till regeringen. I rapporten konstateras  

- att MPV-metoden är fullt möjlig att införa i socialtjänstens arbete under förutsättning att man tar stöd i vad implementeringsforskning visar  

- att i ett begränsat urval av MPV-ärenden fortsatte ungefär hälften av papporna i behandling eller annat förändringsarbete 

- att i 20 av 30 MPV-ärenden ökade papporna föräldraansvaret

- att i 22 av 31 MPV-ärenden deltog papporna aktivt med att bidra till barnets säkerhet.

Socialstyrelsen vill gå vidare och genomföra en jämförande studie av metodens effekt. 

Läs hela rapporten - Möta Pappor med Våldsproblematik - hur tillämpas metoden? 

 

 

Sedan årsskiftet 12/13 har jag föreläst en del:

Halmstad  Länsstyrelsen Halland  17 januari  

Stockholm Gothia Fortbildning  22 januari

Falun Länsstyrelsen Dalarna & Gävleborg  31 januari

Göteborg Gothia Fortbildning   26 februari.       

Gävle  Stickan - kriscentrum för män   8 april

Kalix och grannkommuners socialtjänst, 24 oktober

Oslo, Nordiska Konferensen om våld, Alternativ Til Vold, 13-14 november

2014:

Göteborg 24 mars

Uddevalla 29 april

Karlstad Universitet 12 maj  

Kalmar 14 oktober

Göteborg 21 november  - läs mer under fliken MPV 


Jag har en del som pågår.....

  Alingsås                Basutbildning, metodhandledning och samverkansrådet

  Östra Göteborg      Metodstöd MPV 

 

Nyligen avslutat ....

Utvecklingsprojektet MPV - arbetsmetoden är nu införd i stadsdelen Angered i Göteborg

Föreläsningsserie socialtjänsten i Linköping

Spetsutbildning i Jönköpings län
 

Boken Pappor med våldsproblematik utgavs i augusti 2012. Beställning? läs till vänster!

Här kan du läsa en bokrecension i Socionomen 2013 nr 1:

 

Kontakt

E-post:  info@goranlinden.se

Telefon: 070-370 57 52

HB Lindesnäs Information 

Org nr: 916585-5900 • F-skattesedel finns

Viks Ödegärde 209 • 471 91 Klövedal