ran Lindén

Socionom

Stöd till utvecklingsarbetet  

Socialtjänsten har ett stort och utmanade uppdrag att vara den myndighet som ansvarar för att erbjuda skydd, stöd och hjälp till våldsutsatta samt erbjuda hjälp till förändring för de som utövar våld i de nära relationerna. Ny lagstiftning och nya föreskrifter medför ökande krav på socialtjänsten. Samtidigt erbjuder staten via socialstyrelsen särskilda utvecklingsmedel för att kunna utveckla arbetet.   

 

Utbildningar
Innebär att jag tillsammans med en uppdragsgivare, exempelvis en kommun planerar kortare eller längre utbildning för de anställda. Utbildningen kan avse något eller några av de områden som är nämnda under ”Lista på områden som jag erbjuder…”. Vid behov tar jag in andra resurspersoner som kursledare. Jag ser gärna att medarbetare från den egna verksamheten medverkar i genomförande av utbildningar.

Enstaka föreläsningar ges som stöd i det förbättringsarbete som pågår på en arbetsplats. En föreläsning kan även vara en del i en utbildning som pågår via arbetet eller genom universitet/högskola.

Kartläggningar
Kan exempelvis vara att genomlysa och tydliggöra en organisations nuläge och utvecklingsbehov beträffande insatser mot våld eller ta fram riktlinjer för en planerad verksamhet. 

Ett exempel är en genomlysning av socialtjänstens arbete med vuxna med våldsproblematik som jag gjorde 2018 i Alingsås. Den genomlysningen resulterade i 1) en klarare bild av vad som faktiskt görs samt 2)  stort antal förbättringsförslag. 

Metodutveckling
Innebär att tillsammans med en verksamhet ta fram en arbetsmetod och implementera den i arbetet. Det kan även innebära att en redan framtagen metod presenteras, anpassas till verksamheten och ge stöd i att implementera metoden på arbetsplatsen.

Konsultation
Är kortare enstaka uppdrag som rör avgränsade frågeställningar.

Handledning
Avser återkommande vägledning, helst i grupp, med medarbetare som i sitt arbete har att hjälpa, stödja och skydda de som lever i våldet. Handledningen kan vara antingen processinriktad eller syfta till att införa en metod.