ran Lindén

Socionom

 

MPV – Möta Pappor/Föräldrar med

 Våldsproblematik 

Våren 2023

Det kommer många förfrågningar från olika kommuners socialtjänster om ytterligare MPV-utbildningar!

Nu har framtiden för MPV klarnat. Utbildningar och annat stöd i MPV-arbetet har säkrats genom att Sam Carlsson övertar detta arbete. Sam är socionom och handledare och kommer fr o m hösten 2023 att anordna utbildningar i MPV.

Fram till hösten kan man skicka intresseanmälan om MPV-utbildning till info@goranlinden.se!


Vill du veta mer:

Kontakta Göran Lindén, e-post:  info@goranlinden.se 

 

Februari 2022:

Hej!

Du som vill ha senaste nytt om MPV-arbetet kan gå till startsidan på denna hemsida!

2018

Dags igen för en heldag om MPV med erfarenhetsutbyte, mm.

Den 6 november 2018 hölls en heldag i Göteborg om MPV för de användare som finns i sju socialtjänster som infört metoden. Alingsås socialtjänst arrangerade. 

Precis som åren innan (2014, 2015, 2016 och 2017) fyllde vi stora konferenssalen på Eggers Hotel med socialarbetare som använder MPV-metoden, ca 30 socialsekreterare, familjebehandlare och metodansvariga.  Dagen genomfördes bl a med erfarenhetsutbyten mellan MPV-användarna och fördjupning om MI. Medarbetare från olika socialtjänster medverkade som erfarenhetsspridare. Dan Rosenqvist, leg psykolog, ATV Jönköping fördjupade MI.   

I den dokumentation av 50 genomförda MPV-ärenden framgår bl a följande (olika antal ärenden/föräldrar beror på att svar saknats):                                                                             

-   37 av 46  utredande socialsekreterare anser att MPV-metoden varit dem till stor hjälp i arbetet med våldsärendet. Ytterligare 4 socialsekreterare anser att de fått hjälp av metoden även om hjälpen inte varit stor.

-  33 av 47 föräldrar bedömdes tydligt ha bidragit till barnets säkerhet. Ytterligare 7 föräldrar hade bidraget, men inte lika tydligt.

-  30 av 45 föräldrar bedömdes ha visat på ett tydligt ökat föräldraansvar. Ytterligare 8 föräldrar hade visat ökat föräldraansvar, om än inte så tydligt.

Några röster om MPV från socialarbetare: 

"Jag har gått flera utbildningar om kvinnofrid och arbetat en hel del med det. Flera gånger har jag tänkt om de där männen som utsatt kvinnorna: Usch, fy fan..! Genom utbildningen i MPV har jag fått till mig en hel del ny kunskap som hjälper mig att se dem som människor....att se deras våldsamma beteende men även det som finns bakom...!   

"Bra att ha tydliga frågeställningar i mötet med pappor. Bra struktur på arbetet. Vi tappar inte bort papporna."    

"Det är större fokus på att den som slår förändrar sitt beteende - det blir också fokus på barnen och deras behov."  

 

I en extern, kvalitativ utvärdering av en av utbildningarna i MPV (2013 i Mölndal) citeras en av de som lärt sig metoden:

"Det är en konkret metod som sätter fokus på att fånga upp förövarna som föräldrar och hur de kan jobba med sitt föräldraskap trots våldet, vilket är jättebehövligt."                                                                                                                                                                                                                                                          "Kort och Gott" Palmborg & Hirsch-Kuparinen                                                                              Psykologiska instit. Göteborgs Universitet, 2013 


MPV och Socialstyrelsen

2015 genomförde Socialstyrelsen en möjlighetsstudie (Feasibility-studie) på MPV. Frågeställningen var om metoden var möjlig att införa i socialtjänstens ordinarie arbete. Slutsatsen landade i att MPV är möjlig att införa i socialtjänsten.


Förälder med våldsproblematik och MPV                     

MPV är en halvstrukturerad motivationsmetod att använda vid barnutredningar pga oro eller vetskap om våld. Dess syfte är att öka utsatta barns säkerhet och trygghet

För att socialtjänstens insatser med de barn som lever i våld ska bli tillräckliga, behöver även den förälder involveras som har en våldsproblematik, oftast pappan. Skydd, stöd och rehabilitering för de utsatta är starkt beroende av hur den våldsamme tar ansvar för sitt destruktiva beteende.  Socialtjänstens ansvar för insatser vid våld omfattar även insatser som riktas till den våldsamme.  

MPV-metoden är utvecklad under många år. Den syftar till att underlätta insatserna för de utsatta barnen. Det sker genom att öka motivationen för förändring samt öka föräldraansvaret hos den våldsamme. Riskbedömning, säkerhetsplanering, samarbete med mamman och det egna barnet är centrala delar som genom MPV vägleder en pappa med egen våldsproblematik att ta ökat ansvar. Metoden är anpassad till socialtjänstens barnutredningar. Den används både vid partnervåld och vid direkt våld mot barn.

MPV har hämtat klokskap ifrån Johan Cullbergs kristeori, Antonovskys KASAM-teori, MI och anknytningsteori. Det systemiska tänkandet finns med och metoden hämtar kunskap och erfarenheter från forskning om våld samt från pappaprogrammet Caring Dads. Men framför allt har barn, mammor och pappor som lever i våldet bidragit till metoden.

I Socialstyrelsens Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer från 2015 anges (sid 122-123):

"Socialtjänsten kan på olika sätt komma i kontakt med eller försöka komma i kontakt med personer som utövar våld. När socialtjänsten får kontakt med våldsutsatta är det angeläget att försöka få till stånd en dialog med den som utövar våldet och erbjuda denne samtal. I samtal med våldsutövaren kan information ges om vad som kan erbjudas.

För de våldsutövare som inte är positiva till behandling men som accepterar fler samtal med socialsekreteraren är det möjligt att inleda en serie motivationssamtal."


 


 


Cirka 400 medarbetare vid olika socialtjänster har utbildat sig i MPV under åren 2009-2020.

Jag erbjuder en utbildning i MPV tillsammans med Claudia Dziechciar, 1:e socialsekreterare och Dan Rosenqvist, leg psykolog ATV i Jönköping.  Utbildningen innehåller tre delar:

   -  En kurs där grundläggande delar av MPV presenteras.

   -  Metodstöd där socialarbetare ges stöd i att tillämpa MPV i egna ärenden.

   -  Implementeringsstöd där stor vikt läggs vid att ge metoden en plats i det   vardagliga arbetet mot våld på ett sätt så att den lever kvar och utvecklas. 

- Kvalitetssäkring sker bland annat via nätverksmöten med metodansvariga.

Alingsås, Varberg, Falkenberg, Lerum, Östra Göteborg & Angered/Göteborgs stad har infört metoden. I stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i  Göteborg pågår utbildning 2019 - 2020. 

Vid IFO Mötesplats 2 oktober 2013 som arrangeras av Göteborgsregionens Kommunalförbund, presenterades MPV av socialarbetare från Mölndal. Se mer på www.grkom.se

Vid den Nordiska konferensen om våld och behandling vid ATV i Oslo, 13-14 november 2013, presenterades MPV av Göran Lindén vid ett seminarium. Se mer på www.atv-stiftelsen.no