ran Lindén

Socionom

CV, referenser & publicerat 

Under åren 1975 och fram till idag har jag som socionom företrädesvis arbetat med psykosocialt behandlingsarbete i familjer. Jag har varit fält- och socialassistent, sjukhus- och skolkurator, BUP-kurator, familjerättssekreterare, familjerådgivare, kristerapeut, sexualrådgivare, samtalsterapeut,  samordnare av våld i nära relationer, mm.

Här följer några axplock:

Genom åren har jag fördjupat mig genom utbildningar om tonårsutveckling, sexologi, psykoterapi (steg 1), systemisk familjebehandling och korttidsterapi. Vid Emerge behandlingscenter, Boston, USA har jag auskulterat och utbildat mig i gruppbehandling för män samt i pappaprogrammet Caring Dads. Vid CRMC, Conflict Resolution & Mediation Consultans i Dublin, Irland har jag utbildat mig i samarbetssamtal vid våld. Gruppledarutbildning med Per Isdal genom Utväg Göteborg.

Jag var initiativtagare till krismottagningen för män, Stickan, i Gävle. Den startade 1991 och jag var där verksam som grupp- och kristerapeut fram till 1997. Därefter var jag ordförande i den ideella stiftelse som driver Stickan. Under dessa år byggdes verksamheten upp och är idag ett stabilt fungerande kriscentrum. Se vidare under Publikationer: Maktomakt! 

Vid socialtjänsten i Stenungsund har jag ansvarat för basutbildning om våld för personalen, utvecklat samverkan vid våld, mm. I Orust kommun har jag genomfört utbildningar om att upptäcka våld i det sociala arbetet.

Under 2006 var jag nationell samordnare för insatser riktade till män med våldsproblematik. Stöd till nystartande, inventering av verksamheter och kvalitetssäkring var centrala uppgifter. Uppdraget gavs från Jämställdhetsenheten, Näringsdepartementet via nuvarande Rikskriscentrum.

År 2006 var jag medarrangör av den hittills enda nationella konferensen i landet om Förändring och behandlingsmöjligheter för män med våldsproblematik. Både nationella och internationella föreläsare. Se vidare under Publikationer: Förändring och behandlingsmöjligheter!

Under 2007 var jag en av projektledarna som drog upp riktlinjerna för VKV:s bildande. VKV är Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om Våld i nära relationer. VKV startade 2008 som ett permanent centrum.  

Dialoga är Göteborgs stads kunskapscentrum om våld i nära relationer. Det drivs i samverkan med ett antal kranskommuner. Från starten 2008 till 2011 har jag varit verksam där som projektledare och genom olika insatser riktade till kommunerna i syfte att öka deras kompetens. Projektering av kunskapscentrumet, olika utbildningar av kommunal personal, stöd i metodutveckling, kartläggning av hållbara faktorer, nätverksbyggande mellan kommunerna, mm.

Åren 2009-10 var jag - i samarbete med Socialstyrelsen - samordnare i Västsverige för utprovning av ett nationellt bedömningsunderlag för våldsutsatta. Arbetet resulterade i FREDA.

I samarbete med Barnhuset i Göteborg har jag arrangerat en konferens  Barn som lever i våld – ny kunskap och bättre samverkan. En konferens för de som samverkar i Barnhuset i Göteborg om utsatta barn.

Åren 2012-2016 var jag samordnare av våld vid socialförvaltningen i Alingsås. Det innebar basutbildning och upprättande av rutiner vid våld inom IFO och FH, samarbete med kvinnojour, kommunövergripande samverkansråd, mm.  Jag deltog även i barnutredningar vid oro för våld där MPV-metoden användes. 

Åren 2014-2016 var jag inom Utväg S:a Älvsborg gruppledare för våldsutsatta kvinnor samt våldsutövande män.

  

Jag har medverkat i metodutveckling:

Ett metodprojekt i samarbete mellan Socialstyrelsen och krismottagningen Stickan i Gävle om bemötande av ofrivilliga fäder. Se vidare under                                     Publikationer: Från misstag till farsa!

Ett utvecklingsprojekt med Socialstyrelsen och familjerätten i Gävle om samarbetssamtal vid våld. Rutiner för upptäckt av våld, bedömningsunderlag vid våld samt modifierade samarbetssamtal var centrala delar.      

Vid familjerådgivningen i Stenungsund utvecklades metoder för upptäckt av och bemötande av sökande par med våldsproblem. Jag initierade ett nationellt nätverk av familjerådgivare om våld samt en nationell kartläggning av de kommunala familjerådgivningarnas arbetssätt vid våld.

Under många år har jag utvecklat former för att möta pappor med våldsproblematik när socialtjänsten blir inkopplad. Under min tid vid Dialoga kunskapscentrum har jag via utbildning och metodstöd implementerat MPV, (Möta Pappor /Föräldrar med Våldsproblematik), en metod för socialtjänsten att involvera och ansvariggöra pappor med våldsproblematik i barnutredningar och bistånd till familjer. MPV används av socialtjänsten i Lerum, Kungsbacka,  Alingsås, Mölndal samt stadsdelarna Angered och Östra Göteborg i Göteborgs Stad. Se under fliken MPV!

Handlednings- och konsultuppdrag har jag genom åren haft i Borlänge, Falun, Gävle, Skövde, Stenungsund, Göteborg, Partille och Uddevalla.

 

Referenser:

Margareta Hydén, professor i socialt arbete, Linköpings Universitet,  margareta.hyden@liu.se

Renée Bönström Abildgård, metodansvarig, Resursenheten, Socialtjänsten i Östra Göteborg.      E-post:  renee.bonstrom.abildgard@ostra.goteborg.se. Tel: 031-3654378; 0703-707819.

Monica Johansson, fd verksamhetschef Utväg Skaraborg, numera FOU-strateg vid Skaraborgs Kommunalförbund, tel 0500-49 72 00

Lisbeth Löthman-Schildt, 1:e soc sekr, socialtjänsten i Alingsås. Tel: 0322-616000 (receptionen)

 

Publikationer som jag medverkat i eller skrivit själv:

Män i kris – rapport (1990) Samhällsmedicinska Avdelningen, Landstinget Gävleborg

Från misstag till farsa (1996) – om ofrivilliga fäder. Beställs via www.stickan.se 

När det tar slut – om män efter skilsmässa (1997) Länsstyrelsen Gävleborg rapport 1997:14.

Maktomakt (2006)  -  femton år med en krismottagning.  Beställs via www.stickan.se

Förändring och behandlingsmöjligheter – om arbetet med mäns våld i nära relationer (2006), konferensrapport 10-11 maj 2006 i Uppsala.  

Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer (2007), riktlinjer för hälso- och sjukvårdens kompetenscentrum. 

Pappor med våldsproblematik (2012) – forskning och arbetsmetoder inom socialtjänsten, Gothia förlag. Se särskild information på denna hemsida!